Sat. Oct 8th, 2022
20220201032339 61f8a7bb545ca scaled

Original title: ” 100 beautiful winter jasmine ” evening party card commentate give week of Yang Mi Gong Jun to wait greatly appearance

20220201032339 61f8a7bb545ca

Recently, ” 100 beautiful winter jasmine ” evening party card commentate piece, include 23 items in all, by of Li Yitong, Ceng Shun, Bai Lu, Guo Junchen, Li Wen writing brings begin song ” Hu Husheng wind opens New Year ” ; Zhu Xun, Ren Luyu, Zhang Reyun will tell about into prices scene; Partner of free of pen of Yang Mi week cooperates ” years ” ; Li Yifeng, Du Jiang, Gong Jun chorally ” the motherland won’t forget ” ; Zhou Shen is the same as ” Qiao Jia’s children ” actor Song Zuer, Tang Yixin, Mao Xiaotong, Zhou Yi wait like that sing its episode.

By u4uu

Leave a Reply