Thu. Aug 11th, 2022
20220329080126 6242bcd6b13da

Original title: The atelier that many star establishs in Xinyi is cancelled include Chen He Huang Xiaoming Zhang Ziyi

20220329080126 6242bcd6b13da

The eye that seize a day checks App to show, inside nearly 3 months, many atelier that star establishs in Xinyi is cancelled one after another, involved star includes Huang Xiaoming, Zhang Ziyi, plum now, Chen He, He Gui, Hu Ke, Zhang Yishan, Li Chen.

By u4uu

Leave a Reply